پرداخت باج به سازندگان پتیا بی‌ فایده است

باج‌افزارها با هدف اخاذی از قربانیان طراحی می‌شوند ، اما قربانیان پتیا حتی با پرداخت باج نیز نمی‌توانند به فایل‌هایشان دست پیدا کنند . مدت زیادی از حمله‌ی باج‌افزار واناکرای نگذشته که باج‌افزار جدیدی موسوم به Petya بسیاری از رایانه‌ها را مورد حمله قرار داده است . اکثر قربانیان این باج‌افزار در اروپا و به‌ویژه کشورهای اوکراین و روسیه هستند . این باج‌افزار فایل‌های قربانیان را قفل کرده و از